Program integriranog razvoja riječnih koridora Save i Drine

Razvojni cilj projekta

Cilj programa je ojačati prekograničnu suradnju u sektoru voda te unaprijediti plovnost i zaštitu od poplava u koridorima rijeka Save i Drine.

Opis projekta

Predloženi Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (Sava and Drina Rivers Corridors Integrated Development Program – SDIP) će se sprovoditi kroz dvije uzastopne i djelomično preklapajuće faze sa pet zemalja učesnica: Srbija, BiH, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija.

Komponente Projekta

Projektne komponente (Faza I) predloženog programa SDIP sastojaće se od sljedećih komponenti:

Komponenta 1: Integrisano upravljanje i razvoj koridora rijeke Save

  • Pod-komponenta 1.1: Zaštita od poplava i upravljanje životnom sredinom;
  • Pod-komponenta 1.2: Unapređenja plovnog puta;

Komponenta 2: Integrisano upravljanje i razvoj koridora rijeke Drine

  • Pod-komponenta 2.1: Zaštita od poplava i upravljanje životnom sredinom

Komponenta 3: Pripremanje projekta i upravljanje projektom

  • Pod-komponenta 3.1: Pripremanje projekta,
  • Pod-komponenta 3.2: Institucionalno jačanje i upravljanje projektom

Komponenta 4: Regionalne aktivnosti

Projektni dokumenti